Notice: Undefined index: log_path in C:\xampp\htdocs\news\system\core\Log.php on line 127

Notice: Undefined index: log_path in C:\xampp\htdocs\news\system\core\Log.php on line 127

Warning: mkdir(): Invalid path in C:\xampp\htdocs\news\system\core\Log.php on line 131

Notice: Undefined index: log_threshold in C:\xampp\htdocs\news\system\core\Log.php on line 138

Notice: Undefined index: log_threshold in C:\xampp\htdocs\news\system\core\Log.php on line 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: base

Filename: config/config.php

Line Number: 35

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\news\application\config\config.php
Line: 35
Function: _error_handler

File: C:\xampp\htdocs\news\index.php
Line: 315
Function: require_once

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 

ประกาศแก้ไขราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS

ดนัย ปานทอง 20-11-2561 416 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  แก้ไขราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS

.                                                . 

                   ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศบัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัดพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และราคาในปัจจุบัน

          ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศแก้ไขราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถานบริการ รายละเอียดดังนี้

ขนาดโรงพยาบาล

รูปแบบเครื่อง

ราคาอ้างอิง

90 เตียง ขึ้นไป

DR

45,000

CR

28,000

60 เตียง

CR

26,000

30 เตียง

CR

22,000

ทั้งนี้ บัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ยึดตามประกาศเดิม

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่   19  พฤศจิกายน 2561