เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จังหวัดสุรินทร์
ไฟล์แนบ:TSYQNQZ.pdf
เรียน     ผอ.รพ.สุรินทร์  รพ.สังขะ  ปราสาท       สสอ.เมือง  จอมพระ  ชุมพลบุรี  ลำดวน ศรีณรงค์

     ด้วย งานพัฒนาคุณภาพบริการ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.     ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  รายชื่อดังนี้
          ๑.    รพ.สุรินทร์
                    นพ.จีรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์                      นพ.มงคล  เกียรติกวินพงศ์
                    นางสาวนพพร  อารีย์วัฒนานนท์               นางเฉลิมศรี  ยิ่งยงยุทธ
          ๒.    รพ.สังขะ               นพ.วราวุธ  ชื่นตา
          ๓.    รพ.ปราสาท           นพ.ชุมนุม  วิทยานันท์
          ๔.    สสอ.เมือง             นายสุรศักดิ์  เหมาะทอง
          ๕.    สสอ.จอมพระ        นายจรูญ  ดวงพร
          ๖.    สสอ.ชุมพลบุรี        นายชัชพล  นับถือดี   
          ๗.    สสอ.ลำดวน          นายประสิทธิ์  สังข์ชัย   
          ๘.    สสอ.ศรีณรงค์        นายปราโมทย์  เพ่งพิศ   

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 02-12-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1564
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com