เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมและประเมิน On top payment ปี ๒๕๕๕
เรียน    ผอ.รพ.สุรินทร์ ผอ.รพช.ทุกแห่ง  และ สสอ.ทุกแห่ง        งานพัฒนาคุณภาพบริการ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมและประเมิน On top payment ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
      ๑. ผู้รับผิดชอบ On top payment  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
      ๒.ผู้รับผิดชอบ On top payment  โรงพยาบาลทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
          ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมทางอีเมล์ surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
      
      งานพัฒนาคุณภาพบริการ
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 21-11-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1007
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com