เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมการจัดตั้งเครือข่ายชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดสุรินทร์
เรียน     ผอ.รพ.สุรินทร์    สสอ.ทุกแห่ง

      งานพัฒนาคุณภาพบริการ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมการจัดตั้งเครือข่ายชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
        ๑
. พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำที่ รพ.สต.ทุกอำเภอ ๆ ละ ๓ คน
        ๒
. สสอ.เขวาสินรินทร์       นางปุสสมาศ  สมัครสมาน
        ๓
. สสอ.เมืองสุรินทร์         นางปวีณา  ปิ่นทอง           นางมลฤดี  เพิ่มผล
        ๔
. รพ.สุรินทร์  พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน แห่งละ ๑ คน    
                                


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 26-10-2554 จำนวนผู้อ่าน : 2165
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com