เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต 14
เรียน   สสอ.ทุกแห่ง
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขเขต ๑๔ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เขตนครชัยบุรินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ตามกลไกการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการระบบงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน ซึ่งกำหนดจัดอบรมทั้งหมด ๔ รุ่น ๆ ละ ๒ ระยะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนี้
การอบรมระยะที่ ๑ ของทุกรุ่นจัดการอบรม ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ใช้งบประมาณผู้จัด
การอบรมระยะที่ ๒ ของทุกรุ่นแบ่งย่อยเป็น ๒ รุ่น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ โดยผู้อบรมจ่ายค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร ๓ มื้อ ค่าที่พักและค่าศึกษาดูงาน) คนละ ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจ่ายในวันรายงานตัวและลงทะเบียน การอบรมระยะที่ ๒
 
               ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามกำหนดระยะเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำและส่ง Portfolio no.,,๔ ในวันรายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ระยะที่ ๑ ด้วย
               งานพัฒนาคุณภาพบริการ
               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 29-09-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1606
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com