เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมนำเสนอผลงาน CQI
เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
         ด้วย  ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลปราสาท ได้จัดทำโครงการ“พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA-HPH” ระยะที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานมหกรรม CQI  ในวันที่ 29-30 เดือน กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเอราวัณ  โรงพยาบาลปราสาท” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรับการประเมิน HA  ซึ่งกำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 29-30 เดือน กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลปราสาท        
        ในการนี้  จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลละ 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลของท่านต่อไป โดยส่งรายชื่อที่ศูนย์คุณภาพ E-mail: Prasat.Quality@gmail.com ภายในวันที่ 26 กันยายน 2554
           งานพัฒนาคุณภาพบริการ
           สสจ.สุรินทร์ 
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 21-09-2554 จำนวนผู้อ่าน : 2053
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com