เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต 14
เรียน  สสอ.ทุกแห่ง
       ด้วย สำนักงานสาธารณสุขเขต ๑๔ กำหนดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเสริมศักยภาพ ผอ.รพ.สต. ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จำนวน ๔ รุ่น                                 
             รุ่นที่ ๑   ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๙- ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าลงทะเบียนใช้งบประมาณผู้จัด
                         ระยะที่ ๒ แบ่งย่อยเป็น ๒ รุ่น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าลงทะเบียนใช้งบประมาณต้นสังกัด
                            รุ่นที่ ๑/๑ วันที่ ๑๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
                            รุ่นที่ ๑/๒ วันที่ ๒๔ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
        ในการนี้ จึงขอให้ สสอ.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อ ผอ.รพ.สต.เข้ารับการอบรม โดยคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สต. และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ รพ.สต. ของสถาบันพระบรมราชชนก  ส่งชื่อมาที่งานพัฒนาคุณภาพบริการ ทางอีเมล์ surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. และจะแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นในภายหลัง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 13-09-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1042
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com