เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญเจ้าหน้าที่ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCA และ Audit PCA ขั้น ๓
ไฟล์แนบ:MNWWBVH.zipR15ND7V.zip
เรียน    ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง   ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และ สสอ.ทุกแห่ง            ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCA และ Audit PCA ขั้น ๓ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้
         ๑. หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบ QA พยาบาล  แห่งละ ๑ คน
         ๒. หัวหน้าศูนย์คุณภาพ HA  แห่งละ ๑ คน
         ๓. หัวหน้าศูนย์คุณภาพ HPH หรือผู้รับผิดชอบหลัก HPH  แห่งละ ๑ คน
         ๔. ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิหรือผู้รับผิดชอบหลัก PCA ใน รพ.  แห่งละ ๑ คน
         ๕. ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิหรือผู้รับผิดชอบหลัก PCA ใน สสอ.  แห่งละ ๑ คน         
         ๖. สาธารณสุขอำเภอหรือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  แห่งละ ๑ คน                 
โดยขอให้ท่านเตรียมและนำเอกสารมาวันประชุม ดังนี้
         ๑. ดาวน์โหลดรายละเอียด PCA และปริ๊นเป็นเอกสาร ที่เว็บไซต์ สสจ.สุรินทร์ หัวข้อ ข่าวการประชุม 
         ๒. ไฟล์พร้อมเอกสาร PCA - ๒๐๑๑ 
         ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมสายไฟ
    งานพัฒนาคุณภาพบริการ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  

 
โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 19-07-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1668
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com