เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การประชุมวิชาการ Surin HA Forum ครั้งที่ ๑ : Update SPA & SA ๒๐๑๑
ไฟล์แนบ:8XZ9QUR.pdfTR46MJU.pdfEPVFH3C.doc
เรียน     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

 

      ด้วย ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดการประชุมวิชาการ Surin HA Forum ครั้งที่ : Update SPA & SA ๒๐๑๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
    ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุม แห่งละ ๑๐ คน โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมมายังงานพัฒนาคุณภาพบริการ ทางอีเมล์
surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๔ และเชิญส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ตามรายละเอียดแนวทางการนำเสนอผลงานที่แนบมาพร้อมนี้  กำหนดการส่งผลงานภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
    งานพัฒนาคุณภาพบริการ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 14-07-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1385
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com