เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุม IC
เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน            ด้วย  โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  จะมีการประเมินคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  จากคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต ๑๔  

           ดังนั้น  จึงขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมประเมิน  ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  อาคารผู้ป่วยใน ๓  ชั้น ๒  โรงพยาบาลสุรินทร์
     

      งานพัฒนาคุณภาพบริการ
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 05-07-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1242
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com