เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุม กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำการให้บริการในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิเขต 14
เรียน  รพช.ทุกแห่ง / รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน    ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินประชุม "กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำการให้บริการในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิเขต 14 (กลุ่มวิชาชีพพยาบาล) และเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมประเมินเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลเขต 14 " วันที่ 4 กรกฏาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 01-07-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1379
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com