เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญบุคลากร รพ.สต. หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาโรงพยาบาล ประชุมเรื่อง “ กระบวนการ SHA ในงานประจำ ”
ไฟล์แนบ:YDIY61W.pdf
เรียน    ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง  และ สสอ.ทุกแห่ง

    ด้วย สปสช.๙ นครราชสีมา ขอเชิญบุคลากร รพ.สต. หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาโรงพยาบาล ประชุมเรื่อง “ กระบวนการ SHA ในงานประจำ ” เพื่อนำความรู้ไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพของทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริการสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม   สุรนารี  สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยรับสมัครจังหวัดละ ๕ คน
    ส่งใบตอบรับที่งานพัฒนาคุณภาพบริการ โทรสาร ๐๔๔ ๕๑๘๔๐๒ ต่อ ๑๐๗ หรือ อีเมล์
surinpho.qa@gmail.com  ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
    งานพัฒนาคุณภาพบริการ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

 


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 23-06-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1416
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com