เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 เรียน     สสอ.ทุกแห่ง
    ตาม ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ ตามนโยบายโรงพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้อย่างต่อเนื่อง นั้น 
    ในการนี้ จึงขอเชิญผู้มีรายชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงแรมสบาย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยเบิกค่าที่พัก ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
    งานพัฒนาคุณภาพบริการ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 22-06-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1468
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com