เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
เรียน       ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง

   ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้
   ๑. หัวหน้าศูนย์คุณภาพโรงพยาบาล ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
   ๒. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน

   งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 22-06-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1040
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com