เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCA ในระดับ CUP และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์ ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกแห่ง

       ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCA ในระดับ CUP และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อประเมินตนเองและขอรับรองคุณภาพระดับจังหวัด/เขต ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย
       ๑. ผู้รับผิดชอบ PCA ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
       ๒. ผู้รับผิดชอบ PCA ในโรงพยาบาล ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
       ๓. หัวหน้าศูนย์คุณภาพโรงพยาบาล  ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
       . ผู้รับผิดชอบ HPH – plus ในโรงพยาบาล  ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
       . หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล ในโรงพยาบาล  ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน และให้ผู้เข้าประชุมเตรียมเอกสารและไฟล์ PCA Profile ของ CUP และ Notebook พร้อมสายไฟมาด้วย

       งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 10-06-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1392
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com