เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุรินทร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปี 54
ไฟล์แนบ:97J4GK3.pdf
เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง    ขอเชิญส่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับการอบรม ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2554 แห่งละ 1 คน โดยกำหนดให้มีคุณสมบัติดังนี้
         1. ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข
         2. เคยทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
         3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาจัดอบรมทั้งหมด
    ทั้งนี้ขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2554

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สสจ.สุรินทร์
โทร 044 518-402 ต่่อ 121,122

โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 31-05-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1521
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com