เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมที่ปรึกษา PCA
เรียน     ผอ.รพ.สุรินทร์   ผอ.รพช.ทุกแห่ง  และ สสอ.ทุกแห่ง
        ด้วย งานสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCA ในระดับ CUP และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อประเมินตนเองและขอรับรองคุณภาพระดับจังหวัด/เขต ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย
          ๑.ผู้รับผิดชอบ PCA ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
        ๒.
ผู้รับผิดชอบ PCA ในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
        ๓.หัวหน้าศูนย์คุณภาพโรงพยาบาล
ศูนย์  โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
        และให้ผู้เข้าประชุมเตรียม  PCA Profile และ Notebook พร้อมสายไฟมาด้วย

        งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 26-05-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1348
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com