เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลประชุมเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
เรียน     ผอ.รพช.ทุกแห่ง   สสอ.เมืองสุรินทร์ และเขวาสินรินทร์
       ด้วย ชมรมพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล แก่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  ตัวแทนพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมที่จะดำเนินการในระยะไตรมาศที่ ๓
        ในการนี้ จึงขอเชิญหัวหน้าพยาบาลประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙
.๐๐ นณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔  สสจ.สุรินทร์ ดังนี้
         ๑.
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน แห่งละ ๑ คน
         ๒.
ผู้แทนชมรมพยาบาล รพ.สต.
             สสอ
.เมือง               - นางปวีณา   ปิ่นทอง
             สสอ
.เขวาสินรินทร์   - นางปุสสมาศ   สมัครสมาน

           งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 17-05-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1300
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com