เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่าย (HNQA) ปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑
เรียน    ผอ.รพ.ท่าตูม  ปราสาท  สนม  ลำดวน  สำโรงทาบ  บัวเชด  พนมดงรักฯ

      ด้วย สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่าย ปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
       ๑. หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก  แห่งละ ๑ คน
       ๒. หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน  แห่งละ ๑ คน
       ๓.
หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน  แห่งละ ๑ คน
       ๔. หัวหน้ากลุ่มงานห้องคลอด  แห่งละ ๑ คน

โดยเบิกค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าอาหารจากต้นสังกัด  ส่งแบบตอบรับการประชุมไปยังสำนักบริหารการสาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

        งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

         


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 16-05-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1355
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com