เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะที่ปรึกษาในหัวข้อ SPA Part ๑–๔
ไฟล์แนบ:W7CCHB5.pdf

เรียน       ผอ.รพ.สุรินทร์   ผอ.รพช.ทุกแห่ง

                ด้วย ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญ หัวหน้าศูนย์คุณภาพ หรือ ผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะที่ปรึกษาในหัวข้อ SPA Part๔ ในวันที่ ๑๓๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมปัญจดารา  จังหวัดนครราชสีมา  และให้นำคู่มือ SPA Part๔  สำหรับโรงพยาบาลตั้งแต่ขั้น ๒ ขึ้นไปเขียน SPA Part๔ เพื่อนำเสนอในวันอบรม  และค่าใช้จ่ายเบิกจากต้นสังกัด
                    งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 12-05-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1429
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com