เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 8
ไฟล์แนบ:ANK6761.zip
เรียน   ผอ.รพ.จอมพระ  บัวเชด  รัตนบุรี  ศีขรภูมิ  สังขะ
              ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ตัวแทน โรงพยาบาลละ 1 ท่าน เข้ารับประทานเกียรติบัตรและร่วมประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยผู้จัดรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการประชุม  สำหรับค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกจากต้นสังกัด
             (โรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร ได้แก่ รพ.จอมพระ  บัวเชด  รัตนบุรี  ศีขรภูมิ  สำหรับโรงพยาบาลสังขะ นำเสนอผลงาน แบบ poster presentation) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
           งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 09-05-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1278
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com