เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรม เมืองน่ำอยู่และEHA
ไฟล์แนบ:FP61B3B.docZZ7H3K8.docx

เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์,ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่งและสสอ.ทุกแห่ง

              สสจ.สุรินทร์  จะจัดการอบรมเรื่อง เมืองน่าอยู่และ EHA (environmental health accreditation) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการ EHA ได้ โดยมีเป้าหมาย เทศบาลทุกแห่ง  โดยเชิญ นายกเทศมนตรีหรือตัวแทนทุกแห่งๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำ รพ. และ ผอ.รพ.สต ที่ตั้งของ เทศบาลแห่งละ 1 คน รวม 50 คน (ใน File แนบ) เข้ารับการอบรมในวันที่ 26-27 เมษายน 2554 ณ ห้องสลันทม โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์ โดยเชิญ วิทยากรจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ค่าใช้จ่ายการอบรม และค่าที่พัก เบิกจากผู้จัด ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ เบิกจากต้นสังกัด  
             ในการนี้ สสจ.สุรินทร์ ขอความร่วมมือประสาน นายกเทศมนตรีฯ เป้าหมาย เพื่อเข้ารับการอบรมด้วย จะขอบคุณยิ่ง (สสจ.ได้ทำหนังสือเชิญเทศบาลเข้ารับการอบรมแล้ว)
โพสต์โดย : พันจ่าตรีสายันต์ แสวงสุข วันที่โพสต์ : 19-04-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1187
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com