เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
เรียน ผอก.รพ.ชุมชนทุกแห่ง ยกเว้น รพ.พนมดงรัก. สสอ.ทุกแห่ง

               ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ในระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ และ ได้ทำหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย  หนังสือจังหวัดสุรินทร์ที่ สร.๐๐๒๗.๐๐๙.๐๑/ว.๑๖๔๖  ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
              
               ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอท่านได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยประสานงาน กับ อปท.เป้าหมายดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา ดังกล่าว โดยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัด
และกรุณาตอบรับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ (เป้าหมาย อปท. ตรวจสอบได้จากwebsite สสจ.สุรินทร์)

                                                                               รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย
                                          ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับ

อำเภอ

หน่วยงาน

จำนวน

หน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ

คน

1

เมืองสุรินทร์

อบต.นอกเมือง

1

สสอ.เมืองสุรินทร์

2

เมืองสุรินทร์

อบต. แสลงพันธ์

1

3

เมืองสุรินทร์

อบต.คอโค

1

4

เมืองสุรินทร์

อบต.แกใหญ่

1

5

เมืองสุรินทร์

อบต.บุฤาษี

1

6

เมืองสุรินทร์

อบต.นาบัว

1

7

เมืองสุรินทร์

เทศบาลเมืองสุรินทร์

1

รพ สุรินทร์

8

ปราสาท

อบต.ประทัดบุ

1

สสอ.ปราสาท

9

ปราสาท

อบต.โคกยาง

1

10

ปราสาท

อบต.ไพล

1

11

ปราสาท

เทศบาลตำบลกังแอน

1

รพ.ปราสาท

12

ศีขรภูมิ

อบต.จารพัต

1

สสอ.ศีขรภูมิ

13

ศีขรภูมิ

อบต.แตล

1

14

ศีขรภูมิ

เทศบาลตำบลระแงง

1

รพ.ศีขรภูมิ

15

โนนนารายณ์

อบต.คำผง

1

สสอ.โนนนานรายณ์

16

จอมพระ

อบต.จอมพระ

1

รพ.จอมพระ

17

จอมพระ

เทศบาลตำบลจอมพระ

1

18

ลำดวน

อบต.ตระเปียงเตีย

1

สสอ.ลำดวน

19

ลำดวน

เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์

1

รพ.ลำดวน

20

สังขะ

เทศบาลตำบลสังขะ

1

รพ.สังขะ

21

สังขะ

อบต.ตำบลชบ

1

สสอ.สังขะ

22

สังขะ

อบต.ตำบลสะกาด

1

 

23

สังขะ

อบต.ตำบลกระเทียม

1

 

24

รัตนบุรี

เทศบาลตำบลรัตนบุรี

1

รพ.รัตนบุรี

25

รัตนบุรี

อบต.ไผ่

1

สสอ.รัตนบุรี

26

รัตนบุรี

อบต.ตำบลน้ำเขียว

1

สสอ.รัตนบุรี

27

รัตนบุรี

อบต.หนองบัวบาน

1

28

กาบเชิง

เทศบาลตำบลกาบเชิง

1

รพ.กาบเชิง

29

กาบเชิง

อบต.ด่าน

1

สสอ.กาบเชิง

30

สำโรงทาบ

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

1

รพ.สำโรงทาบ

31

สำโรงทาบ

อบต.ศรีสุข

1

สสอ.สำโรงทาบ

32

สำโรงทาบ

อบต.หนองไผ่ล้อม

1

33

ท่าตูม

เทศบาลตำบลท่าตูม

1

รพ.ท่าตูม

34

ท่าตูม

อบต.กระโพ

1

สสอ.ท่าตูม

35

ท่าตูม

อบต.โพนครก

1

36

เขวาสินรินทร์

อบต.เขวาสินรินทร์

1

สสอ.เขวาสินรินทร์

37

เขวาสินรินทร์

อบต.บึง

1

38

บัวเชด

เทศบาลตำบลบัวเชด

1

รพ.บัวเชด

39

บัวเชด

อบต.อาโพน

1

สสอ.บัวเชด

40

บัวเชด

อบต.สำเภาลูน

1

41

ชุมพลบุรี

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี

1

รพ.ชุมพลบุรี

42

ชุมพลบุรี

อบต.ไพลขลา

1

สสอ.ชุมพลบุรี

43

ชุมพลบุรี

อบต.สระขุด

1

44

พนมดงรัก

อบต.บักได

1

สสอ.พนมดงรัก

45

พนมดงรัก

อบต.ตาเมียง

1

46

ศรีณรงค์

อบต.ตรวจ

1

สสอ.ศรีณรงค์

47

ศรีณรงค์

อบต.แจนแวน

1

48

สนม

เทศบาลตำบลสนม

1

รพ.สนม

49

สนม

เทศบาลตำบลแคน

1

สสอ.สนม

50

สนม

อบต.โพนโก

1

โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 18-04-2554 จำนวนผู้อ่าน : 2385
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com