เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญที่ปรึกษา QRT PCA ประชุมแนวทาง PCA จากขั้น ๒ สู่ ขั้น ๓ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔
ไฟล์แนบ:XEQI3EA.doc
เรียน   ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง  และ สสอ.ทุกแห่ง
 

              ขอเชิญที่ปรึกษา QRT  PCA  ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ PCA จากขั้น ๒ สู่ ขั้น ๓ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 

               ๑.ที่ปรึกษา QRT  PCA  รพ.สุรินทร์  รพช.ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน   

            ๒.ที่ปรึกษา QRT  PCA  สสอ.ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน

            รายละเอียดตัวอย่าง ตามไฟล์ที่แนบ

 

              งานสนับสนุนบริการสุขภาพ

              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 05-04-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1384
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com