เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพสู่รางวัลโรงพยาบาลคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข (HCQA) วันที่ 18-19 เมษายน 2554
ไฟล์แนบ:99R1X3W.zip
เรียน  ผอ.รพ.กาบเชิง  รัตนบุรี  ศีขรภูมิ
             ขอเชิญบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานบริการของโรงพยาบาล ๆ ละ 5 คน ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพสู่รางวัลโรงพยาบาลคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข (HCQA) วันที่ 18-19 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยเบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าอาหารจากต้นสังกัด
            
             งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 30-03-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1251
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com