เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมาตรฐาน PCA ประชุมและประเมินเอกสารประกอบการให้คะแนนตามเกณฑ์ P4P
ไฟล์แนบ:CTN2XNM.pdf
เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์ ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกแห่ง
           ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) ประชุมและประเมินเอกสาร PCA เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ P4P ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกันเกรา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้  
           ๑.      โรงพยาบาลทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
           ๒.      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งๆ ละ ๑ คน 
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 14-03-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1640
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com