เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม (๓ ดี) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ไฟล์แนบ:WRETRXS.zip
เรียน  ผอ.รพช.  สสอ. ที่เกี่ยวข้อง

     อ้างถึงหนังสือที่ สร ๐๐๒๗.๐๐๓.๐๒/ว ๕๑๗ และที่ สร ๐๐๒๗.๐๐๓.๐๒/ว ๑๕๔  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องการประชุมโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม     (๓ ดี) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

     ในการนี้ สำนักบริหารการสาธารณสุข ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมเป็นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก ค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประชุม รพช. แห่งละ ๒ ท่าน รพ.สต.แห่งละ ๑ ท่าน (ภายในวันนี้) ดังนี้

 

             ๑.โรงพยาบาล ได้แก่ ๑) รพ.กาบเชิง   ๒) รพ.ชุมพลบุรี   ๓) รพ.ลำดวน 

 

             ๒.สสอ.ได้แก่

 

                       ๑) ท่าตูม  รพ.สต.เมืองแก            ๒) รัตนบุรี  รพ.สต.ธาตุ

 

                       ๓) ปราสาท  รพ.สต.ทุ่งมน           ๔) ลำดวน  รพ.สต.ตรำดม

 

                       ๕) ศรีณรงค์  รพ.สต.ตรวจ            ๖) จอมพระ  รพ.สต.หนองสนิท

 

                       ๗) ศีขรภูมิ  รพ.สต.จารพัต           ๘) เมือง  รพ.สต.สำโรงโคกเพชร

 

               ๙) เขวาสินรินทร์  รพ.สต.ตากูก     ๑๐) สนม  รพ.สต.แคน

 

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 17-02-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1558
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com