เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมงานคุณภาพและทีม QRT
เรียน  ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกแห่ง


งานสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคุณภาพและทีม QRT ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน HA  PCA และตัวชี้วัดงานคุณภาพบริการ ปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
        เวลา ๐๘.๓๐ น.   ประชุมผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ HA  และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง ๆ ละ ๒ คน
        เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ PCA ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน และทีม QRT สสอ.ทุกแห่งๆ ละ ๒ คน

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 31-01-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1473
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com