เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมทีมสหวิชาชีพ
ไฟล์แนบ:EDR4L5X.pdf

เรียน  ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง   สสอ.ทุกแห่ง

           ด้วย ศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ ภาคอีสานใต้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดอบรมทีมสหวิชาชีพ ระหว่างเดือนมกราคม มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ ๒ และ ๔ ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา           
             จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรโควตาจำนวน ๔ ทีม ๆ ละ ๓ คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ผู้สมัครรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พัก รับสมัครภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให้ส่งใบสมัครที่งานสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.สุรินท
ร์ เพื่อคัดเลือกทีมเข้าอบรม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 13-01-2554 จำนวนผู้อ่าน : 2042
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com