เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลฯประชุม
เรียน  ผอ.รพช.ทุกแห่ง

              ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการพยาบาล (QA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 12-01-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1334
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com