เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไฟล์แนบ:GPIV3C8.zip6UE8JF3.pdf
เรียน  ผอ.รพ.สุรินทร์ ,รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกแห่ง
ขอเชิญ ผอ.รพ.สุรินทร์ ,รพช.ทุกแห่ง และ ผอ.รพ.สต.เป้าหมาย 46 แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยเบิกค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักจากต้นสังกัด โดยให้จองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม และแจ้งรายชื่อให้ งานสนับสนุนบริการสุขภาพ ทางอีเมล์ surinpho.qa@gmail.com ภายใน 10 พฤศจิกายน 2553
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 04-11-2553 จำนวนผู้อ่าน : 1810
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com