เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการ“
  เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 

        ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยศูนย์วิจัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการ “ ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการ                         
        ในการนี้  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานท่านทราบ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แจ้งรายชื่อได้ที่งานส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้ผู้จัด (รับจำนวนจำกัด)  และขอให้ผู้เข้าอบรมนำใบงาน การตั้งคำถามวิจัย ไปในวันอบรมด้วย โดยผู้เข้าอบรมเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้  สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่งานส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย 044 518402 ต่อ 118
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 17-04-2561 จำนวนผู้อ่าน : 91
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com