เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

        ด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยระดับประเทศ ได้จัดให้มีการประกวดผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2561  เพื่อรวบรวม เผยแพร่ตัวอย่างที่ดีของการวิจัยและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อระบบสาธารณสุขไทย 
        ในการนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561  ใน 7 สาขา ดังนี้ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ นวัตกรรม การบริการ การบริหาร และ Meta R2R  โดยส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  และติดตามรายละเอียดได้ที่  www.r2rthailand.org.
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 17-04-2561 จำนวนผู้อ่าน : 331
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com