เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal
ไฟล์แนบ:LTZ6I6C.pdfSUND9EH.pdf
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไมน่้อยกว่า A4 .รพ.ปราสาท ต าบลกังแอน อา เภอปราสาท และสถานีอนามัยเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์.
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 28-10-2560 จำนวนผู้อ่าน : 119
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com