เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุม เรื่อง การสัมมนา “เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์”
ไฟล์แนบ:9GCWUTM.jpeg
 เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์         

        ตา
สำนักงานคณะกรรมการวิจั
ยแห่งชาติ(วช)กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒560 (Thailand Research Expo 2017ระหว่างวันที่ 23 – 27  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพนั้น และได้กำหนดให้มีการเปิดงานภาคการประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2560  เวลา09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม World Ballroom และการประชุมขนาดกลางในหัวข้อเรื่อง การสัมมนา “เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
        ในการนี้ วช.ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามวันที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานและกรุณาปฏิบัติตามเอกสารแนะนำการลงทะเบียน เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วให้จัดพิมพ์บัตรที่ระบุบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแลดงสิทธิ์ในการเข้าประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที 
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 07-08-2560 จำนวนผู้อ่าน : 682
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com