เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 (เพิ่มเติม)
ไฟล์แนบ:7JHKBEQ.rar
เรียน ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง

     
   อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร 0032.001/ว.1161 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และหนังสือศาลากลางที่ สร0032.001/ว.3292 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

        ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สสจ.สุรินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ. อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด นั้น

        หากหน่วยงานใดประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพิ่ม (รับเพียง 29 คน ) ขอให้แจ้งชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ที่งานวิจัยฯ สสจ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ก่อน 14.00 น.เพื่อรวบรวมส่งให้ผู้จัดเนื่องจากไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

        ทั้งนี้สามารถดาวโหลดเอกสารการประชุมและที่เกี่ยวข้อง ตามที่แนบมานี้
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 17-07-2560 จำนวนผู้อ่าน : 489
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com