เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. สสอ.ทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานทุกงานในสสจ.สุรินทร์                   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี  2560 ในวันที่  6 - 8  กันยายน  2560 ณ เซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี              
            ในการนี้ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงานท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขดังกล่าว  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด  สำหรับค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างประชุม (คนละ 2,050 บาท) ชำระผ่านระบบ Teller Payment ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนทางเว็ปไซต์www.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15  สิงหาคม 2560 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 4,000 คน ปิดการรับชำระเงินภายใน 15  สิงหาคม 2560 หากครบจำนวนก่อนกำหนดจะทำการปิดรับการลงทะเบียนและไม่รับลงทะเบียนหน้างาน การจองห้องพักให้ติดต่อกับโรงแรมโดยตรง
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 12-07-2560 จำนวนผู้อ่าน : 380
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com