เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงาน จังหวัดสุรินทร์
ไฟล์แนบ:MYU58GM.pdf
 เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท.ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง       
        จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ ซ่อม/ปรับปรุง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
โดยเน้นจุดที่สำคัญเร่งด่วนเป็นอันดับแรก และติดตั้งเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยเร่งดำเนินการให้เห็นผล ภายใน 30 กันยายน 2560 หากติดขัด
ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งเหตุผลให้จังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้จังหวัดได้มอบหมายให้นายอำเภอช่วยเหลือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ในการตรวจสอบ
ซ่อม/ปรับปรุง หรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 03-07-2560 จำนวนผู้อ่าน : 304
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com