เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9
ไฟล์แนบ:1YYR864.rar
เรียน  ผอ.รพช. , สสอ.ทุกแห่ง  และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์   ด้วยสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 กำหนดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ 
 
         ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงานท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว (ตามจำนวนที่จัดสรร) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด หากประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ขอให้แจ้งชื่อพร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ส่งให้งานวิจัยและพัฒนาฯ ทาง 
E mail : phawanan95@gmail.com อย่างช้าภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เพื่อรวบรวมส่งให้ผู้จัด 
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 26-06-2560 จำนวนผู้อ่าน : 556
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com