เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
ไฟล์แนบ:PRDQ73C.zip
 เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี

  ด้วยสำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย/R2R/KM ของเขตสุขภาพ  กรมและหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดละ 2 คน เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติฯดังกล่าว

               ในการนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย/R2R/KM ของเขตสุขภาพ ฯ จึงขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยงานท่าน จำนวน  1 คน  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว  โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัด และส่งรายชื่อให้งานวิจัยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักวิชาการสาธารณสุข อย่างช้าวันที่ 18 เมษายน 2560     รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 11-04-2560 จำนวนผู้อ่าน : 415
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com