เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9
ไฟล์แนบ:1YYR864.rar
  รียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท.ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560
 
   ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ. อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
   ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยส่ง
 
   ผลงานไปที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลมหารานครราชสีมา E mail :
 
   researchmhr1@gmail.com   ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผลงานวิชาการที่ส่งทางโทรสาร
 
   สืบค้นรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 11-04-2560 จำนวนผู้อ่าน : 1079
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com