เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน สสจ.สุรินทร์ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
และผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

1.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560
2.สรุปเรื่องร้องเรียน ปี 2560 :ไตรมาสที่1และไตรมาสที่2  (ตค-ธค 2559 และ มค.-มีค 2560)
3.วิเคราะห์สรุปเรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.สุรินทร์ ปี2560
4.คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน  สสจ.สุรินทร์ปี2560

 โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 24-03-2560 จำนวนผู้อ่าน : 447
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com