เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การสำรวจข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด
ไฟล์แนบ:AIQ6ZUD.pdfGN5MSD1.pdf
เรียน ผอ.รพศ.สุรินทร์ ผอ.รพท.ปราสาท ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกแห่ง

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดได้          
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมีมติให้หน่วยงานที่มีกล้องวงจรปิดดำเนินการ
สำรวจและส่งแบบสำรวจมายังจังหวัด พร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น
         
เนื่องจากข้อมูลที่ต้องสำรวจและนำเข้าระบบมีจำนวนมาก เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดจึงขอให้ท่าน
ได้ช่วยดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลเข้าระบบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

โพสต์โดย : khomsun khamnu วันที่โพสต์ : 27-12-2559 จำนวนผู้อ่าน : 657
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com