เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมัครสมาชิกวารสาร
ไฟล์แนบ:77ZXEMP.zip
 ผอ.รพ.ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์ และผู้สนใจ

  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี ได้จัดทำวารสาร ชื่อ “วารสารวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ “    เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากงานวิจัยและบทความ(ทุกบท) ที่เผยแพร่ จะได้รับการพิจารณาตรวจสอบจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรงตามมสาขาที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ วารสารดักล่าวจะมีกำหนดเผยแพร่ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับปฐมฤกษ์ คือ ฉบับที่ 1 ปีที่1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
 
          ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี จึงขอเชิญหน่วยงานท่านและผู้สนใจ สมัครสมาชิกวารสาร  โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบนี้
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 14-11-2559 จำนวนผู้อ่าน : 331
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com