เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพท. / ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ

     ด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาระบบ  Mobile Application "DPM Reporter" สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลสาธารณภัย และแจ้งเตือนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป นั้น

     ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกแห่งและประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  "DPM Reporter"  ไปใช้งานได้ทางเว็บไซต์ apps.go.th/  หรือ GAC Application for iOS / Android
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 28-07-2559 จำนวนผู้อ่าน : 563
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com