เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความร่วมมือตรวจประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี2559
ไฟล์แนบ:A1FM6PB.pdf
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ขอความร่วมมือทุกอำเภอตรวจประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ระหว่างวันที่ 19และ20 กรกฎาคม 2559
ตามหนังสือสั่งการที่ สร 0032.005/ว.3447 ด่วนทีสุด ลว 11 กรกฎาคม 2559
เพื่อรายงานผลให้จังหวัดสุรินทร์ทราบต่อไป


โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 14-07-2559 จำนวนผู้อ่าน : 342
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com