เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งผลการคัดเลือกและขอเชิญบุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ ในการประชุม วิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559
ไฟล์แนบ:M5UP779.zip
เรียน ผอ.รพศ. รพท.และรพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์

 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ขอแจ้งผลการคัดเลือกและขอเชิญบุคลากรในสังกัดของ
ท่านผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี  2559  ในวันที่  22  มิถุนายน  2559  ณ  โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โดยแจ้งตอบรับฯ ไปที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ทาง Email: phawanan95@gmail.com ภายในวันที่  21  มิถุนายน  2559 หลังจากนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมนำเสนอฯ  และในวันประชุมขอให้ไปรายงานตัว  ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิชาการ และเตรียมความพร้อม เวลา 7.30 - 8.30  น.  ณ  จุดลงทะเบียนโรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 551
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com