เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ศูนย์เทคฯ สป. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานและวิเคราะห์สารสนเทศด้านสุขภาพ Health Data Center ระดับโรงพยาบาล
ไฟล์แนบ:3hdc_hospital3.pdf
เรียน ผอ. รพ.ทุกแห่ง

     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานและวิเคราะห์สารสนเทศด้านสุขภาพ Health Data Center ระดับโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างมีศักยภาพและมีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน โดยจัดอบรม ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร Data Center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด จัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่นๆละ 60 คน (เลือกเข้าอบรมเพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่ง) ระยะเวลา 2 วัน รายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

รุ่นที่ 3 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559

รุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

รุ่นที่ 5 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งแจ้งผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม ซึ่งผู้จัดไม่ได้ระบุจำนวนผู้เข้าอบรมของแต่ละโรงพยาบาล ขอให้แจ้งรายชื่อโดยตรงที่ Email: plumekamol@gmail.com ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 025901202 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 . ที่ http://ict.moph.go.th

โพสต์โดย : สกาวรัตน์ แดงมันฮับ วันที่โพสต์ : 25-05-2559 จำนวนผู้อ่าน : 792
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com