เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้หน่วยบริกที่มีรายชื่อดังนี้ ดำเนินการส่งข้อมูลผู้บริหาร เพื่อใช้งานระบบ G - Chat โดยด่วนที่สุด
ไฟล์แนบ:XQ2TEHI.xlsx
 เรียน  รพศ.,รพ.ชุมพลฯ,ท่าตูม,จอมพระ,รัตนบุรี,ศีขรภูมิ,สังขะ,ลำดวน,สำโรงทาบ,บัวเชด,ศรีณรงค์ และโนนนารายณ์ / สสอ.ชุมพลบุรี,จอมพระ,ท่าตูม,กาบเชิง,รัตนบุรี,ศีขรภูมิ,สังขะ,สำโรงทาบ,พนมดงรัก และศรีณรงค์

 
   ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ดำเนินการส่งข้อมูลผู้บริหาร เพื่อใช้งานระบบ G - Chat ดังรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการส่งข้อมูลผู้บริหาร  โดยสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งข้อมูลที่ E-mail : ictsurinpho@gmail.com ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2559

00275 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี
00276 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม
00277 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ
00279 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง
00280 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี
00282 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ
00283 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
00285 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ
00287 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก
00288 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา
03115 รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์
03116 รพ.สต.ตำบลยะวึก
03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม)
03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน 
03129 รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด
03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก
03131 รพ.สต.ตำบลบะ
03132 รพ.สต.บ้านปรีง ตำบลบะ
03133 รพ.สต.ตำบลหนองบัว
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03135 รพ.สต.บ้านโสมน ตำบลบัวโคก
03136 รพ.สต.ตำบลบัวโคก
03137 รพ.สต.ตำบลหนองเมธี
03138 รพ.สต.ตำบลทุ่งกุลา
03139 รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03141 รพ.สต.ตำบลกระหาด
03142 รพ.สต.บ้านว่าน ตำบลบุแกรง
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี
03147 รพ.สต.ตำบลชุมแสง
03148 รพ.สต.ตำบลเป็นสุข
03168 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน
03170 รพ.สต.ตำบลด่าน
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน
03176 รพ.สต.ตำบลธาตุ
03177 รพ.สต.ตำบลแก
03178 รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด
03180 รพ.สต.ตำบลหนองบัวทอง
03181 รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน
03182 รพ.สต.ตำบลหนองบัวบาน
03186 รพ.สต.บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่
03187 รพ.สต.ตำบลไผ่
03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด
03190 รพ.สต.ตำบลเบิด
03193 รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว
03194 รพ.สต.ตำบลกุดขาคีม
03195 รพ.สต.ตำบลยางสว่าง
03196 รพ.สต.ตำบลทับใหญ่
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม
03208 รพ.สต.ตำบลตรึม
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03210 รพ.สต.ตำบลยาง
03211 รพ.สต.บ้านนาท่ม ตำบลแตล
03212 รพ.สต.ตำบลแตล
03213 รพ.สต.ตำบลหนองบัว
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03216 รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก
03217 รพ.สต.ตำบลหนองขวาว
03218 รพ.สต.ตำบลช่างปี่
03219 รพ.สต.ตำบลกุดหวาย
03220 รพ.สต.ตำบลขวาวใหญ่
03221 รพ.สต.ตำบลนารุ่ง
03222 รพ.สต.ตำบลตรมไพร
03224 รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ
03225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก
03226 รพ.สต.ตำบลดม
03227 รพ.สต.ตำบลพระแก้ว
03228 รพ.สต.ตำบลบ้านจารย์
03229 รพ.สต.ตำบลกระเทียม
03230 รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม
03232 รพ.สต.ตำบลตาตุม
03233 รพ.สต.ตำบลทับทัน
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
03235 รพ.สต.ตำบลบ้านซบ
03236 รพ.สต.ทับทิมสยาม04
03237 รพ.สต.เทพรักษา
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
03252 รพ.สต.บ้านสะโน ตำบลสะโน
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่
03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได
03263 รพ.สต.โคกกลาง
03264 รพ.สต.ตำบลจีกแดก
03265 รพ.สต.ตำบลตาเมียง
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ 
03270 รพ.สต.ตำบลหนองแวง
03271 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม
10220 รพ.สต.บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา
10222 รพ.สต.บ้านอำปึล ตำบลบักได
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
13851 รพ.สต.ตำบลเมืองแก
13852 รพ.สต.ตำบลบ้านผือ
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน
13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน
13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
13862 รพ.สต.บ้านโคกสนวน ตำบลกุดหวาย
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม  หมู่ 12
13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง
14878 รพ.สต.ตำบลคาละแมะ
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
33427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 19-05-2559 จำนวนผู้อ่าน : 1475
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com