เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขยายเวลาสมัครรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ไฟล์แนบ:Z574GRP.zip
เรียน ผู้สนใจ

ตามที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
“จุดประกายการวิจัย จากโจทย์ หัวข้อ คำถาม วัตถุประสงค์วิจัย  สู่การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติที่เหมาะสม เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์
 
เนื่องจากระยะเวลาอบรม ระยะที่ 1  วันที่  12 – 13   พฤษภาคม    ๒๕๕9     หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ติดภารกิจ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ทางผู้จัดการอบรม จึงได้เลื่อนระยะเวลาการอบรม  ระยะที่ 1 – 3  และขยายเวลารับสมัคร    ดังนี้ 
 
     ระยะเวลาอบรม :  ระยะที่ 1   วันที่  23 – 24   มิถุนายน   ๒๕๕9      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑7.0๐ น.
                             ระยะที่ 2   วันที่  21 - 22   กรกฎาคม  ๒๕๕9      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑7.0๐  น.
                             ระยะที่ 3   วันที่  10 – 11  สิงหาคม   ๒๕๕9       เวลา ๐๘.๓๐ – ๑7.0๐  น.
      ส่งใบสมัคร ที่  E mail : surin.youngresearch@gmail.com อย่างช้าไม่เกินวันที่   19   พฤษภาคม  ๒๕๕9     
 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 22-04-2559 จำนวนผู้อ่าน : 574
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com